فصل 1 – مواد در حال تغییر

1- تعریف کلمات زیر را بدانید.

خواص ماده – خواص فیزیکی – تغییر فیزیکی – خواص شیمیایی – تغییر شیمیایی – آزمون شیمیایی – فرآورده تغییر شیمیایی –واکنش دهنده – ماده سوختنی  -  زنگ زدن – اکسایش  –  سوخت – آتش – تغییر گرماده –  تغییر گرماگیر –  انرژی شیمیایی – کاتالیزگر – قانون پایستگی جرم

2 – چند مورد از خواص فیزیکی ماده را نام ببرید . 3 – چند مورد تغییر فیزیکی نام ببرید.4 –چند مورد از خواص شیمایی مواد را نام ببرید. 5- چند مورد از تغییرات شیمیایی را نام ببرید. 6 – نظر کدام یک از دانشمندان در مورد سوختن درست بود؟ نظر این دانشمند را بیان کنید. 7 –  واکنش های اکسایش گرماگیرند یا گرماده؟   8 – پارافین از چه عناصری تشکیل شده است و در هنگام سوختن چه ترکیباتی به وجود می آورند؟ 9 – مهمترین سوخت ها را نام ببرید. 10 –  در مثلث آتش سه چیز وجود دارد نام ببرید. 11 – سرعت واکنش های شیمیایی را چگونه اندازه می گیریم؟  12 –  یک تغییر شیمیایی  آهسته و یک تغییر شیمیایی سریع نام ببرید. 13– کاتالیزگر تجزیه آب اکسیژنه چیست؟ 14 – کاتالیزگر تبدیل روغن های مایع به جامد چیست ؟ 15 – کاتالیزگر سوختن قند چیست؟

فصل 2 – نور ، رنگ ، بینایی

1 – تعریف کلمات زیر را بدانید.

جسم منیر ( چشمه نور ) – جسم غیر منیر – شعاع یا پرتو نور – جسم شفاف – جسم کدر – جسم نیم شفاف – خورشید گرفتگی – ماه گرفتگی – بازتاب نور – بازتاب منظم – بازتاب نامنظم – قانون بازتاب نور – زاویه تابش – زاویه بازتاب – آینه تخت – آینه کروی  -  آینه مقعر یا کاو – آینه محدب یا کوژ –  کانون آینه – شکست نور – منشور  – پاشیده شدن نور  –  طیف نور – عدسی همگرا – عدسی واگرا – فاصله کانونی عدسی همگرا

2 –  به دو صورت ممکن است یک جسم دیده شود نام ببرید.  3 – چند جسم منیر و چند جسم غیر منیر نام ببرید.  4 –  مسیر حرکت نور چگونه است؟  5 – سایه چگونه تشکیل می شود؟ 6 – خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی را با رسم شکل توضیح دهید. 7 – بازتاب منظم وبازتاب نامنظم در چه اجسامی به وجود می آید؟ 8 – برای  اجسام شفاف ، کدر و نیم شفاف چند مثال بیاورید. 9 – خصوصیات تصویر در آینه تخت را نام ببرید . 10 – تصویر در آینه کوژ یا محدب چگونه است؟ 11 – تصویردر آینه کاو یا مقعر چگونه است؟ 12- تفاوت تصویر حقیقی و تصویر مجازی چیست؟ 13 – تشکیل تصویر حقیقی یا مجازی در آینه کاو به چه چیزی بستگی دارد؟ 14 – علت پاشیده شدن (تجزیه ) نور در منشور چیست؟ 15 – کدام یک از نورهای رنگی بیشتر و  کدام یک از نورهای رنگی کمتر در منشور تغییر مسیر پیدا می کند؟ 16 – از عدسی همگرا در چه دستگاه هایی استفاده می شود؟ 17 – از عدسی واگرا در چه مواردی استفاده می شود؟  18 – تصویر اجسام از پشت عدسی واگرا چگونه دیده می شود؟

فصل3- موج

1 – تعریف کلمات زیر را بدانید.

حرکت نوسانی – نوسانگر – دوره – بسامد یا فرکانس – انتشار موج – سرعت انتشار موج – چشمه موج – طول موج – امواج مکانیکی – چشمه صوت – صوت – فرو صوت – فراصوت – محدوده شنوایی – موج های الکترومغناطیسی

2 –  چند نمونه از موج ها را نام ببرید.  3 – هر چه نوسانگری تندتر نوسان کند ،دوره آن بیشتر می شود یا کمتر؟  4 –  واحد دوره چیست؟  5  – هرچه نوسانگری تندتر نوسان کند،بسامد آن بیشتر می شود یا کمتر؟  6 –  یکای بسامد چیست؟  7 –  موج چگونه در آب یا فنر منتشر می شود؟ 8 – مشخصات موج را نام ببرید .9 – سرعت انتشار موج در محیط به چه چیز هایی بستگی دارد؟ 10 – موج با خود چه چیزی منتقل می کند؟ 11 – کدام یک از موج های صوتی توسط گوش انسان شنیده می شود ؟ 12 – از فراصوت در پزشکی چه استفاده ای می شود؟  13 –  دو تفاوت  موج های  صوتی  و موج های الکترومغناطیسی را بنویسید. 14  – سرعت موج های صوتی در هوا چقدر است؟ 15 – کوتاه ترین وبلندترین طول موج امواج الکترومغناطیسی را نام ببرید .

فصل 4 – گرما

1 – تعریف کلمات زیر را بدانید.

انرژی درونی – گرما – گرمای نهان ذوب  - چگالی  - پرتو فروسرخ – منابع انرژی تمام نشدنی -  ماشین گرمایی

2 – نظر دانشمندان در زمان قدیم  در مورد گرما چه بود؟  3 – گرما ماده است یا انرژی ؟  4 – هرچه ذرات  سازنده   یک  ماده بیشتر و انرژی درونی هر ذره آن زیادتر باشد ، انرژی درونی آن بیشتر می شود یا کمتر؟  5 –  انرژی درونی یک  ماده  به   چه چیزی بستگی دارد؟  6 – هنگامی که یک جسم گرم در کنار یک جسم سرد قرار می گیرد انرژی از کدام جسم به دیگری منتقل می شود؟ 7 – واحد (یکا) اندازه گیری انرژی و گرما چیست؟ 8 – تفاوت دما و گرما چیست؟  9 – وقتی  دمای یک جسم  بالا می رود انرژی درونی آن چه تغییری می کند؟   10 –  در تمام مدت ذوب یخ ، دمای  مخلوط آب و یخ ثابت می ماند . بنا براین گرمای داده شده به آن کجا رفته است؟  11 –  سه روش انتقال گرما را نام ببرید.  12 –  گرما  چگونه  به  روش  رسانایی  منتقل می شود؟ 13 – رسانایی گرمایی جامدات ، مایعات و گاز ها را با هم مقایسه کنید. 14 – رسانایی فلزات بیشتر است یا نافلزات ؟ 15 – گرما به روش همرفت چگونه منتقل می شود؟ 16 – علت جریان همرفتی را توضیح دهید.  17 –  برای   ایجاد  جریان همرفتی در یک ماده سه شرط لازم است نام ببرید. 18 – در کدام یک از راه های انتقال گرما به مولکول های ماده نیازی نداریم؟ 19 – چگونه دو جسم گرم  و  سرد به  دمای تعادل می رسند؟ 20 – مهمترین نکته در ایجاد یک دستگاه گرم  کننده در محل های مسکونی چیست؟ 21 – در هنگام گرم کردن خانه به وسیله شوفاژ دو جریان همرفتی به وجود می آید نام ببرید؟ 22 –  چند منبع انرژی تمام نشدنی نام ببرید . 23 – چند منبع انرژی تمام شدنی نام ببرید.  24  – سرد سازی چگونه انجام می شود؟ 25 – سه قسمت اصلی یخچال را نام ببرید ودر هریک چه کاری انجام می شود؟ 26 – مراحل کار موتور چهار زمانه را نام ببرید . 27 – موتور جت چگونه کار می کند؟ 28 – موتور موشک چگونه کار می کند؟

فصل 5 - ساختار زمین

1 - تعریف کلمات زیر را بدانید.

نرم کره – گوشته – پوسته -  سنگ کره

2 – راه های مطالعه غیرمستقیم درون زمین را نام ببرید و کدام یک از بقیه مهمتر است؟ 3 – لایه های تشکیل دهنده زمین را نام ببرید . 4 – داغ ترین و متراکم ترین قسمت داخلی زمین کدام است؟ 5 – جنس هسته زمین بیشتر از چه عناصری است؟  6 – به کمک هسته  آهن – نیکل دانشمندان کدام خاصیت زمین را توضیح می دهند؟ 7 – ساختمان گوشته چگونه است؟ 8 – مواد سازنده گوشته را نام ببرید.  9 –  ضخامت متوسط پوسته در قاره ها و اقیانوس ها چقدر است ؟  10 – ساختمان و جنس پوسته  در زیر قاره ها را با ساختمان  پوسته  در زیر اقیانوس ها مقایسه کنید.  11 – امروزه  علت وقوع  زلزله  و بسیاری از پدیده های زمین شناسی را مربوط به چه چیزی می دانند؟

فصل6 – مواد سازنده ی سنگ کره زمین

1 - تعریف کلمات زیر را بدانید.

کانی – ماگما – کانی های اولیه – کانی های ثانویه – سختی کانی – جلا کانی – رسوب – فسیل 

2 – کانی اصلی تشکیل دهنده سنگ آهک چه نام دارد؟ 3 –   کانی های  اصلی تشکیل دهنده سنگ گرانیت را نام ببرید . 4 – از کانی ها چه استفاده هایی می شود؟  5 – سه کانی اولیه نام ببرید . 6 – یک کانی ثانویه نام ببرید واین کانی از کدام کانی اولیه به وجود می آید؟ 7 –  سه  کانی ثانویه نام ببرید که از حل شدن  و  ته نشین شدن کانی های اولیه به وجود می آیند.  8 – یک  کانی ثانویه نام ببرید که  در  اثر وارد شدن  گرما و فشار زیاد به کانی های اولیه به وجود می آید.  9 – به چه اجسامی متبلور گفته می شود؟ 10 –  اگر دو کانی در  اختیار  داشته   باشیم  چگونه  متوجه می شویم کدام یک سخت تر است؟ 11 – برخی  از  راه های شناسایی کانی ها را نام ببرید . 12 – گوگرد ، فیروزه   و گرافیت همیشه به چه رنگی دیده می شوند؟ 13 – سه گروه سنگ ها را نام ببرید.  14 –  سه مرحله تشکیل شدن سنگ های رسوبی را نام ببرید.  15 – زمین شناسان منبع گرمای درون زمین را از چه می دانند . 16 –  سنگ ها در عمقی که به نظر می رسد  در اثر گرمای زیاد باید به صورت مذاب باشند  باز هم به صورت جامداند چرا؟ 17 – سنگ های آذرین درونی و بیرونی چگونه تشکیل می شوند؟ 18 – تفاوت اصلی سنگ های آذرین درونی و بیرونی در چیست؟  19 –  ذرات  تخریب شده سنگ ها از کوچک به بزرگ را نام ببرید .  20 –  مهمترین  سنگ های رسوبی را نام ببرید . 21 –  دو عامل که باعث ایجاد بعضی از  سنگ های رسوب  می شوند را نام ببرید. 22 – دو  سنگ  رسوبی نام ببرید  که در اثر قرار گرفتن بین ذرات آنها به وجود می آیند . 23 –  دو سنگ  رسوبی  نام ببرید  که از بخار شدن آب  باقی می مانند ؟ 24 – یک سنگ رسوبی نام ببرید که  در  اثر واکنش های شیمیایی  درون آب  به  وجود می آید؟ 25 – دو  ویژگی سنگ های رسوبی را نام ببرید.  26 –  دو عامل که باعث دگرگون شدن سنگ ها می شود را نام ببرید . 27 –  در  سنگی که  دگرگون شده چه تغییراتی به وجود آمده است؟  28  – مرغوبیت یک سنگ دگرگون شده به چه عواملی بستگی دارد؟  29   -  در اثر دگرگون شدن سنگ های گرانیت ، ماسه سنگ و آهک چه سنگ هایی به وجود می آید؟

فصل 7 – کاربرد سنگ ها و کانی ها

1 - تعریف کلمات زیر را بدانید.

سنگ مادر نفت – سنگ مخزن – سنگ پوششی 

2 – سنگ ها و کانی ها چه کاربردهایی دارند؟ 3 – منبع اصلی تامین انرژی ما چیست ؟   4 – کدام گروه از سنگ ها در تامین انرژی ما  بیشترین اهمیت را دارند؟   5 –   از مواد  نفتی چه  وسایلی ساخته می شود ؟ 6 – ویژگی های نفت خام را بنویسید . 7 – نفت خام چگونه به وجود می آید ؟ 8 – دو سنگ پوششی نفت را نام ببرید . 9 – زغال سنگ جزو کدام یک از سنگ های رسوبی است  ؟ 10 –  زمین شناسان چگونه متوجه منشا گیاهی زغال سنگ شده اند؟  11   – از زغال سنگ چه استفاده هایی می شود ؟ 12  –  زغال سنگ چگونه تشکیل می شود؟   13 –  زغال کک از چه ماده ای به دست می آید و کاربرد آن چیست؟ 14 – چرا بعضی از کانی ها به عنوان جواهر مورد استفاده قرار می گیرند ؟ 15 -  سه کانی که به عنوان جواهر مورد استفاده قرار می گیرند را نام ببرید .  16 – یک کانی جواهری نام ببرید که در تولید اشعه لیزر استفاده می شود .

فصل 8 – هوازدگی

1 - تعریف کلمات زیر را بدانید.

هوازدگی – هوازدگی فیزیکی – هوازدگی شیمیایی – زمین لغزه – خزش – گیاخاک – حاصل خیزی خاک

2 – دو نوع هوازدگی را نام ببرید .   3 – مهمترین عامل  موثر در هوازدگی فیزیکی چیست؟ 4 –   رشد بلور کانی های ثانویه چگونه باعث خرد شدن سنگ ها می شود؟  5 –  گیاهان چگونه باعث خرد شدن سنگ ها می شوند؟   6 –  سه عامل که باعث هوازدگی شیمیایی می شود را نام ببرید . 7 – عامل اصلی هوازدگی شیمیایی چیست؟ 8 – سنگ ها و کانی های محلول در آب در کدام نواحی با سرعت بیشتری تخریب می شود ؟ 9 – هوازدگی شیمیایی که در اثر ترکیب شدن با اکسیژن به وجود می آید در چه مناطقی با سرعت بیشتری انجام می شود ؟  10 –  خزش در مناطق خشک بیشتر رخ می دهد یا مناطق مرطوب ؟  11 –  حاصل عمل هوازدگی چیست؟ 12 – تعداد افق های خاک در کامل بودن آن چه تاثیری دارد؟ 13 – مقدار خاک یک منطقه به چه عواملی بستگی دارد؟ 14 – نخستین تغییر مهمی که پس از خرد شدن سنگ ها رخ می دهد چیست؟ 15 – هرچه رنگ خاک تیره تر باشد مقدار گیاخاک آن بیشتر است یا  کمتر؟  16 –  چرا  هر چه مقدار گیاخاک  در منطقه ای بیشتر باشد جمعیت جانداران خاک بیشتر خواهد بود؟  17 –  نقش گیاخاک برای رشد گیاهان چیست؟ 18 –  یکی از مهمترین مواد معدنی خاک چیست؟ 19 – چرا به خاک هایی که مقدار رس آنها زیاد باشد مقداری ماسه اضافه می کنند ؟  20  –  افق های  خاک  را  نام ببرید و  خصوصیات  هریک را بنویسید؟ 21  –  چرا در بیشتر مناطق کوهستانی خاک تشکیل نمی شود ؟  22  –  خاک جنگل هم ضخامت کمی دارد و هم حاصل خیزی چندانی ندارد .چرا؟ 23 – سه عنصر که گیاهان به مقدار فراوان به آن نیاز دارند را نام ببرید . 24 – چه عواملی در حاصل خیزی خاک تاثیر دارد؟ (4مورد)  25 –  چرا آب مهمترین ماده ای است که باید در خاک وجود داشته باشد تا گیاه رشد کند؟

 

فصل 9 – انسان موجودی زنده

1 – کلمات زیر را تعریف کنید :

غشاء سلول – کروموزوم – مولکول DNA- سیتوپلاسم – سازمان بندی بدن – بافت – آب میان بافتی – اندام – دستگاه

2 – سه قسمت اصلی سلول را نام ببرید . 3 – کار غشاء سلول چیست ؟ 4   – روش عبور مواد از غشاء سلول چیست؟ 5 – کار فرماندهی سلول به وسیله کدام یک از قسمت های سلول انجام می شود ؟     6 – کار مولکول DNA در سلول چیست ؟   7 – کار سیتوپلاسم و اجزای آن چیست ؟    8 –  چند اندام را نام ببرید . 9 – کار هریک از اندام های زیر در بدن چیست ؟ دستگاه گوارش – دستگاه تنفس – دستگاه گردش خون – دستگاه  دفع ادرار – دستگاه حرکتی – دستگاه ارتباطی – دستگاه تولیدمثل

فصل 10 – غذا و سلامتی

1-کلمات زیر را تعریف کنید :

گلوکز – سلولز – رژیم غذایی

2 –مواد ضروری برای بدن که در غذاها باید وجود داشته باشد را نام ببرید . 3 – سه نقش غذا در بدن را نام ببرید . 4 – دو دسته از مواد غذایی که در بدن انرژی تولید می کنند را نام ببرید . 5 – یک دسته از مواد غذایی که در رشد ، نگهداری و  ترمیم بافت ها شرکت دارند نام ببرید . 6  – کدام دسته از مواد غذایی در انجام و تنظیم اعمال حیاتی بدن شرکت دارند؟  7 – سه نوع کربوهیدرات را نام ببرید .   8 – نشاسته در چه مواد غذایی وجود دارد؟   9 – قند در چه مواد غذایی وجود دارد؟   10 – واحدهای تشکیل دهنده پروتئن ها را نام ببرید.   11 – آمینواسیدها در چه مواد غذایی وجود دارد ؟ 12   – چه چیزی باعث می شود که پروتئین ها مختلف باشند؟  13 – سه نقش لپیدها در بدن را نام ببرید .  14 –  لپیدها در چه مواد غذایی وجود دارند ؟   15 –  نقش ویتامین ها در بدن چیست ؟ 16 – اگر ویتامین Dبه بدن نرسد چه مشکلی برای بدن به وجود می آید ؟ 17 – ویتامین Dچگونه در بدن ساخته می شود؟ 18  – ویتامین Bو K  چگونه در بدن ساخته می شود ؟ 19   – چرا باید در غذای انسان مقداری عناصر مختلف به صورت ترکیبات شیمیایی گوناگون وجود داشته باشد ؟  19  – هر یک از مواد معدنی زیر چه کاربردی در بدن دارند؟ ید  –  آهن – کلسیم و فسفر – فلوئور – سدیم و پتاسیم    20 – چهار نقش آب در بدن چیست ؟ 21   – چه کسری از بدن را آب تشکیل می دهد ؟ 22   – برای طراحی یک رژیم غذایی مناسب باید به سه عامل توجه داشت نام ببرید . 23 – سه ویژگی غذاها که بر اساس آن غذاها به گروه های مختلف تقسیم بندی می شوند را نام ببرید . 24  – گروه های غذایی را نام ببرید .  25 – خوردن میوه وسبزی چه موادی را به بدن می رساند؟ 26 – خوردن میوه وسبزی چه کمکی به دستگاه گوارش می کند؟

فصل 11 – گوارش

1 – کلمات زیر را تعریف کنید :

آنزیم – جذب غذا – پرز روده

2 – دو قسمت دستگاه گوارش را نام ببرید .   3 –  اجزای لوله گوارش را نام ببرید .   4 –  غده های گوارشی را نام ببرید . 5 – تغییرات فیزیکی به چه منظور و توسط چه قسمت هایی از دستگاه گوارش روی غذا انجام می شوند؟ 6 – تغییرات شیمیایی به وسیله چه موادی روی غذاها انجام می شود ؟   7 – خصوصیات آنزیم ها را نام ببرید .   8 – بیشتر عمل جذب غذا در چه قسمتی از لوله گوارش صورت می گیرد ؟  9 – موادی که  از رده باریک جذب می شوند برای کنترل به چه قسمتی از دستگاه گوارش می روند ؟ 10 – کدام دسته از مواد غذایی جذب شده به کبد نمی روند ؟   11- اگر مقدار قند خون زیاد باشد کبد آن را به چه ماده ای تبدیل می کند ؟ 12 – کربو هیدرات ذخیره ای جانوران چه نام دارد؟

فصل 12 – خون و ایمنی

1 – کلمات زیر را تعریف کنید :

پلاسما – خون – اوره – سرم

2 – رنگ قرمز خون به علت وجود کدام یک از سلول های خون است ؟ 3 – سلول های خون را نام ببرید . 4 – خصوصیات گلبول های قرمز خون را نام ببرید 0 5 – خصوصیات گلبول های سفید خون را نام ببرید . 6 – خصوصیات پلاکت ها را نام ببرید . 7 – سه کار خون در بدن چیست ؟       8 – خون در انتقال مواد چند کار مهم را انجام می دهد نام ببرید .    9 – خون چگونه دمای بدن را تنظیم می کند ؟ 10 – خون چگونه انعقاد پیدا می کند ؟ 11 – کدام ویتامین و کدام ماده معدنی در انعقاد خون شرکت دارد ؟ 12 – گروه های خونی را نام ببرید . 13 – اگر خون دو نفر که از دو نوع ناسازگار است را با هم مخلوط کنیم چه اتفاقی می افتد؟  14 – بدن از چه راه هایی جلوی ورود میکروب ها را می گیرد ؟ 15 – گلبول های سفید به دو راه با میکروب ها مقابله می کنند نام ببرید

فصل 13 – گردش مواد

 1 – کلمات زیر را تعریف کنید .

لنف -  فشار خون

2 – تفاوت سرخرگ و سیاهرگ چیست ؟ 3 – کار مویرگ ها را بنویسید . 4 – چگونه مواد بین خون و سلول ها  جابه جا می شود ؟ 5 – خونی که داخل سیاهرگ جاری است معمولا غلیظ تر از خونی است که در سرخرگ جریان دارد چرا؟ 6 – سه وظیفه لنف را بنویسید . 7 – مسیر گردش کوچک و بزرگ خون را بنویسید . 8 – فشار خون بالا مربوط به چه افرادی است ؟

فصل 14 – تبادل با محیط

1 – کلمات زیر را تعریف کنید:

کیسه هوایی – نایژک – تنفس میزنای – مثانه – نفرون – ادرار

2 – قسمت های دستگاه تنفس را نام ببرید . 3 – منظور از هوای دم و بازدم چیست ؟ 4 – محصول همیشگی تنفس کدام گاز است ؟ 5 – فضای داخل بینی روی هوای تنفسی چه اثری دارد ؟6    – چرا نای همیشه باز است ؟ 7   – کار ماده مخاطی و مژک ها در دستگاه تنفس چیست ؟ 8 – چرا افراد سیگاری معمولا سرفه می کنند ؟ 9 – طناب صوتی چیست ؟ 10 – دستگاه دفع ادرار شامل چه قسمت هایی است ؟ 11 – چه اندامی آب بدن را تنظیم می کند ؟ 12 – در ادرار چه موادی وجود دارد؟

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم خرداد 1391ساعت 15:56  توسط خداکرم مزارعی نژاد  |